Sorter gress

sorter_gress

Engrapp (Poa pratensis)
Engrapp tåler kraftig slitasje og har god vinterherdighet.
Engrapp lager rikelig med underjordiske utløpere, som holder sammen gressmatten og retter raskt opp skader i plenen. Arten trives best på godt drenert, næringsrik og dyp jord med pH rundt 6,5. Den etablerer seg noe langsomt og trenger jevn tilgang på fuktighet.

 

Rødsvingel (Festuca rubra)
Rødsvingel inngår i de fleste blandinger. Den er vinterherdig og nøysom. Ut fra vekstmåte kan rødsvingel deles inn i tre underarter, Festuca rubra ssp. rubra og Festuca rubra spp. trichophylla, Festuca rubra ssp. commutata.

 

Rødsvingel uten utløpere (Festuca rubra ssp. commutata)
Er underarten som har den mest allsidige anvendelsen, brukes både til golfgreen, plen og ekstensiv gressbakke. Tåler relativt kort klipping, danner et tett gressdekke, men slitestyrken er bare middels.

 

Rødsvingel med korte utløpere (Festuca rubra spp. trichophylla)
Er generelt mer salttolerant enn de andre underartene og trives derfor best langs kysten. Store sortsforskjeller, men mange av dem blir svært tette når de klippes lavt.

 

Rødsvingel med lange utløpere (Festuca rubra ssp. rubra)
Kan reparere raskere skader i plantedekket og tåler tørke og høye temperaturer bedre enn de andre underartene. Generelt lager sorter av denne typen mer åpne og glisne gressdekker, men her finnes også sorter som former like god plen som enkelte uten utløpere.

 

Stivsvingel (Festuca trachyphylla) og sauesvingel (Fetuca Olivia)
Stiv-/sauesvingel har høy skuddtetthet og vokser i tuer. Arten tåler dårlig klipping og vokser seint, og er derfor bare aktuell til gressbakke. Den er tørkesterk, har lavt næringsbehov og er skyggetolerante.

 

Krypkvein (Agrostis stolonifera)
Krypkvein sprer seg med tallrike, overjordiske utløpere. Den danner en tykk matte som er aggressiv mot andre arter. Krypkvein kan klippes meget kort, ned til 3-4 mm. Den bør ikke bli høyere enn 15 mm. på grunn av missfarging og ujevnheter. Krypkveinsmatter må vertikalskjæres og sand-dresses. Arten er anbefalt å bruke i rein bestand i golfgreen.

 

Engkvein (Agrostis capillaris)
Engkvein har høy skuddtetthet og lager både over- og underjordiske utløpere. Den klarer seg bra på magre og tørre jordarter, men for å få en pen vekst, trengs intensiv stell og kraftig gjødsel. Arten har god overvintringsevne.

 

Engelsk raigras (Lolium perenne)
Engelsk raigras er hurtigvoksende og gir en rask etablering. Arten tilpasser seg bra ulike jordtyper og næringsforhold. Arten brukes mye til reperasjon av gressbaner. Siden arten er hurtigetablerende, kan den utkonkurrere andre arter, bl.a. engrapp. Engelsk raigras overvintrer dårlig.

 

Sølvbunke (Deschampsia ceitósa L.)
Ny art innen grøntanlegg. Arten har god overvintringsevne, er svært skyggetolerant og slitasjesterk med meget høy skuddtetthet. Aktuell til fotballbaner, tee og skyggefulle områder.

 

Tilbake