Salgsbetingelser

Bestilling
Vi overtar intet ansvar for eventuelle feil ved telefonordre som ikke blir bekreftet skriftlig av kunden. Vi forbeholder oss rett til å annullere en ordre eller be om forskuddsbetaling dersom tidligere leveranser ikke er betalt i rett tid.

Avbestilling
Lagervarer: Eventuell avbestilling må være LOG AS i hende senest 3 dager før avtalt levering.
Skaffevarer/direktelevering/ungplanter: Avbestilling godtas ikke etter at varen er bestilt hos leverandør.

Levering
Alle forsendelser fraktbelastes så fremt ikke annet er skriftlig avtalt. Emballasje, paller og eventuelle avgifter kan komme i tillegg. Leveringsdato (ekspedisjonsdato) er den dato varen sendes eller hentes. Med mindre annet er spesifikt avtalt, er varene å anse som levert når varene er stilt tilgjengelig på bil på avtalt sted, dvs. at kjøper er ansvarlig for bl.a. lossing av bil og varekontroll.

Priser
Prisene er beregnet eksklusiv mva. Priser i prislister og tilbud kan endre seg ved endring i valutakurser, toll, avgifter, skatter o.l. eller ved senere innkjøp. Det tilkommer fakturagebyr på kr. 50. Ordre ekspederes til leveringsdagens priser, såfremt det ikke er tatt uttrykkelig forbehold om annet.

Betaling
Nye kunder må godta at LOG AS innhenter nødvendige opplysninger før kreditt eventuelt blir innvilget. Betalingstiden er 20 dager fra leveringsdato/ekspedisjonsdato. Etter forfall beregnes for tiden 18 % forsinkelsesrente p.a.

Salgspant
LOG AS har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger.  jfr. panteloven § 3-14 til 3-22.

Retur
Retur godtas kun etter skriftlig forhåndsavtale. Disse returene vil bli fratrukket 15% returomkostninger pluss eventuelt fraktutlegg.

Reklamasjoner
Enhver leveranse skal kontrolleres nøye ved mottakelsen. Reklamasjon må skje skriftlig innen 3 dager etter varens mottakelse. Synlige skader og feil/mangler påføres fraktbrev. Forhold som skyldes force majeure godtas ikke som reklamasjonsgrunn. Skader som oppstår på grunn av feilaktig håndtering, dyrkningsmåte, værforhold, sykdoms- eller insektsangrep og andre forhold utenfor LOGs kontroll, godtas ikke som reklamasjonsgrunn. Dersom skade skulle oppstå, forplikter kjøper å gjøre nødvendige foranstaltninger for å begrense skadens omfang og straks melde fra til LOG. Det gis ikke erstatning ut over fakturaverdien.

Såvarer
Hvis varens merking eller utseende gir grunn til å tro at det er levert en annen vare enn bestilt, må det straks reklameres og varen må ikke brukes. Viktig: Ta vare på frøpose med partinummer og en liten frørest for eventuell etterkontroll.

Ungplanter
Mottagere av plantemateriale må ha rutiner for kontroll av hvert vareparti, slik at man minimerer risikoen for spredning av karanteneskadegjørere (se «Plantehelseforskriften” – FOR-2000-12-01 nr. 1333)

Forbud mot videreavl
Våre såvarer og ungplanter leveres bare til dyrking av rotvekster, grønnsaker, blomster m.v. og må ikke benyttes til videreavl.